Cookie beleid Legmeervogels

De website van Legmeervogels is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

Statuten

Artikel 1. STATUTEN NAAM EN ZETEL.

       De vereniging draagt de naam “Legmeervogels” en is gevestigd te Uithoorn.

Artikel 2. DOEL.

 1. De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen en het bevorderen van sport in het algemeen en de voetbal en de handbalsport in het bijzonder.
 2. Van het doel is uitgesloten het (doen) beoefenen van beroepsport.
 3. Zij trachten dit doel onder meer te bereiken door:
 4. Wedstrijden te (doen) houden en deel te nemen aan de door de sub c. vermelde bonden georganiseerde competities;
 5. Oefening van leden naar vermogen te verzorgen;
 6. Verwerving van de lidmaatschappen van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (K.N.V.B.) en van het Nederlandse Handbal Verbond (N.H.V.);
 7. De nodige accommodatie te (doen) verwerven en/of in stand te (doen) houden;
 8. Organiseren van andere sport- en nevenactiviteiten.

Artikel 3. DUUR.

        De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd;

Artikel 4. LIDMAATSCHAP.

 1. De vereniging kent gewone leden (spelende- en niet-spelende leden), ereleden, leden van verdiensten en begunstigers.
 2. Leden zijn natuurlijke personen, die als leden door het algemeen bestuur, casu quo het afdelingsbestuur waaraan het algemeen bestuur deze bevoegdheid heeft gedelegeerd, zijn toegelaten.

Alleen degenen die voor de duur van hun spelend lidmaatschap ook spelend lid zijn van de K.N.V.B. en/of het N.H.V., kunnen spelend lid van de vereniging zijn.

Het algemeen bestuur draagt zorg voor aanmelding van de spelende leden en de verenigingsfunctionarissen bij de K.N.V.B. en/of het N.H.V.

Leden die op één augustus van het lopende kalenderjaar de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt, worden jeugdleden genoemd.

 1. Ereleden van verdienste zijn zij, die op voordracht van het algemeen bestuur, door de algemene vergadering met meerderheid van stemmen als zodanig zijn benoemd op grond van de omstandigheid dat zij zich in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
 2. Begunstigers zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen met een, door de algemene vergadering, vast te stellen minimum bijdrage. Het algemeen bestuur beslist omtrent hun toelating.
 3. Het algemeen bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden en begunstigers zijn opgenomen.
 4. Ingeval van niet-toelaten door het algemeen bestuur kan de algemene vergadering, casu quo het algemeen bestuur, indien sprake is van een delegatie in de zin lid 2, alsnog tot toelating besluiten.
 5. De vereniging, haar leden en haar functionarissen, zijn verplicht tot naleving van de statuten en reglementen van de K.N.V.B. en het N.H.V., indien en voor zover van toepassing.
 6. De vereniging kan door een besluit van het algemeen bestuur of de algemene vergadering, ten laste van de leden casu quo de vereniging verplichtingen met derden aangaan of verplichtingen, al dan niet van financiële aard, aan de leden opleggen.

Artikel 5. EINDE LIDMAATSCHAP.

 1. Het lidmaatschap eindigt;
  1. door de dood van het lid;
  2. door schriftelijke opzegging door het lid;
  3. door opzegging per aangetekend schrijven door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen uitgesproken worden wanneer een lid in strijd met de statuten, regelementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld;
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het algemeen bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.
  Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap mogelijk, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 1. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichting van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 2. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het algemeen bestuur.
 3. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste per aangetekend schrijven van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 6. RECHTEN VAN BEGUNSTIGERS.

Behalve de overige rechten die aan begunstiger bij of krachtens deze statuten worden toegekend hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

Artikel 7. EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTGERS.

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het algemeen bestuur.

Artikel 8. GELDMIDDELEN.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaat uit:
  1. contributie van de leden;
  2. donaties;
  3. inkomsten uit het beheer van de kantine van het clubgebouw;
  4. subsidies;
  5. inkomsten uit sponsoring en andere inkomsten.
  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
  2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
 1. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
 2. Het algemeen bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

Artikel 9. AFDELINGEN.

 1. De vereniging kent de afdelingen Handbal, Zaalvoetbal, Jeugdvoetbal, Zaterdagvoetbal senioren en Zondagvoetbal senioren.
 2. De afdelingen beschikken voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van de door het algemeen bestuur gedelegeerde taken over afdelingsbesturen, welke met uitzondering van de voorzitter, worden benoemd door het algemeen bestuur van de vereniging.
  De voorzitter van elke afdelingsbestuur wordt in zijn functie benoemd door de algemene vergadering.
 1. De afdelingsbesturen zijn gehouden tot het afleggen van verantwoording aan het algemeen bestuur van de vereniging.
 2. Het algemeen bestuur van de vereniging beslist over het instellen van nieuwe afdelingen, het samenvoegen van afdelingen en opheffen van afdelingen. Van deze beslissing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering.

Artikel 10. BESTUUR.

 1. Het bestuur van de vereniging, in deze statuten ook te noemen “algemeen bestuur” bestaat uit het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigers van de afdelingsbesturen, van elke afdelingsbestuur één.
  Benoeming geschiedt door de algemene vergadering.
 1. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit één of meer door afdelingsbesturen en/of tenminste tien (10) leden en/of algemeen bestuur voorgestelde kandidaten. De voorzitter en de penningmeester worden in functie benoemd evenals gekozen bestuursleden, die door afdelingsbesturen als hun vertegenwoordigers in het algemeen bestuur zijn genomineerd.
 2. Elk bestuurslid kan te alle tijden door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 3. Elk bestuurslid treed uiterlijk drie jaren na zijn benoeming af, volgens een door het algemeen bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap ven de vereniging;
  2. door bedanken.

Artikel 11. DAGELIJKS BESTUUR.

Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste drie personen, te weten de voorzitter, secretaris en penningmeester van het algemeen bestuur. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van het dagelijks bestuur en de door hen te vervullen functies.

Artikel 12. BESTUURSVERGADERING.

 1. Van het verhandelde in elke vergadering van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt, die in de volgende vergadering worden vastgesteld en daarna door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.
  Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming van de inhoud ven een besluit is niet beslissend.
 1. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande vergaderingen van en de besluitvorming door het algemeen bestuur worden gegeven.

Artikel 13. BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het algemeen bestuur belast met het besturen van de vereniging.

Het dagelijks bestuur is meer in het bijzonder belast met de dagelijkse leiding, de behartiging van zaken die geen verband houden met of ressorteren onder afdelingen en taken die door het algemeen bestuur zijn gedelegeerd aan het dagelijks bestuur.

 1. Het algemeen bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door het dagelijks bestuur, afdelingsbesturen en commissies.
 2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 1. Het bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:
  1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van ontroerende zaken of goederen;
  2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  3. het ter leen verstekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  4. het aangaan van dading;
  5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, evenmin met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
  6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
 2. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 1 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
  1. hetzij door het algemeen bestuur;
  2. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 3. Over alles wat niet door de wet, statuten of reglementen van de vereniging is geregeld, beslist het bestuur.

Artikel 14. BEGROTING.

De begroting van de vereniging wordt jaarlijks ontworpen door het algemeen bestuur. Het bestuur is bevoegd onderdelen van deze ontwerpbegroting te delegeren aan één of meer medebestuursleden of afdelingsbesturen.

De verenigingsbegroting dient jaarlijks te worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 15. REKENING EN VERANTWOORDING.

 1. Het verenigingsjaar loopt van één juli van elk jaar tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
  Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte het bestuur vorderen.
  1. de algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur;
  2. de leden van de onder a. bedoelde kascommissie zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar;
  3. de kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken kunnen zich door deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 5. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere kascommissie.
 6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2, 3 en 4 tien (10) jaar lang te bewaren.

Artikel 16. ALGEMENE VERGADERING.

 1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering worden gehouden.
 2. De agenda van de vergadering bevat onder meer:
  1. bespreking van notulen van de algemene vergadering;
  2. jaarverslag van de secretaris;
  3. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
  4. benoeming van de kascommissie van het volgende verenigingsjaar;
  5. vaststelling van de contributie;
  6. vaststelling van de begroting;
  7. voorziening van vacature in het bestuur van de Stichting Onderhoud Sportterreinen V.D.O.;
  8. rondvraag;
 3. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste veertig stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van de algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid;
  1. de algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het algemeen bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste veertiendagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend;
  2. de bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

Artikel 17. TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING.

  1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijden van de vergadering zijn geschorst, ereleden en de leden van verdiensten.
  2. de voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan onder a. bedoelde personen.
  1. Alleen de in lid 1. Onder a. bedoelde leden en ereleden zijn stemgerechtigd. Jeugdleden brengen ieder één stem uit, de overige stemgerechtigden twee stemmen.
  2. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigde in totaal niet meer dan vier stemmen kan uitbrengen.
  1. Tenzij anders in deze statuten bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen;
  2. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen;
  3. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar oordeel van de voorzitter:
   1. blanco zijn;
   2. ondertekend zijn;
   3. onleesbaar zijn;
   4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
   5. de naam bevatten van een persoon die niet op de kandidaat is gesteld;
   6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan twee stemmen bevatten;
   7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
  1. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat;
  2. In geval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
  1. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt  ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de geldig uitgebrachte  stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen die bij de tweede stemming het hoogste aantal stemmen hebben verkregen;
  2. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en diegene die het op één na hoogste stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming;
  3. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
 1. Indien stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft is het verworpen.

  1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel;
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt.
   Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 18. BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door statuten aan het algemeen bestuur of andere organen zijn opgedragen.

Artikel 19. LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING.

 1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijze bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
 1. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt.
  Deze notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op ander wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.

Artikel 20. STATUTENWIJZIGING.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de dag der vergadering een afschrift voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op de daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mist met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gemaakt in het clubblad.
 5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van de statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingsregister.
 6. De vereniging behoeft voor de wijziging van naam de toestemming van de K.N.V.B. en N.H.V.

Artikel 21. ONTBINDING EN VEREFFENING.

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde (2/3e) van het aantal geldige uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het algemeen bestuur.
 4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene vergadering aan te wijzen doel.
 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 6. Dit artikel kan niet worden gewijzigd zodra een voorstel tot ontbinding van de vereniging is gemaakt.

Artikel 22. REGLEMENTEN.

 1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld.
 2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet noch met deze statuten.

Artikel 23. SLOTBEPALINGEN.

 1. Ereleden en leden van verdiensten van de verenigingen VDO en VVU worden ereleden respectievelijk leden van verdiensten van de nieuwe vereniging.
 2. In afwijking van de statuten wordt het voorzitterschap van het algemeen bestuur van de vereniging, gedurende een door de algemene vergadering vast te stellen periode, uitgeoefend door twee personen, die met goedkeuring van de algemene vergadering de voorzitterstaken verdelen.
 3. Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden van de nieuwe vereniging benoemd:

-              de comparant sub 1 voornoemd in de functie van voorzitter afdelingsbestuur Zaterdagvoetbal senioren;

-              de comparant sub 2 voornoemd in functie van voorzitter;

-              de comparant sub 3 voornoemd in functie van secretaris;

-              de heer ************, wonende te ************, gemeente ************, ************, postcode ************, geboren te ************op ************ in de functie van voorzitter afdelingsbestuur Jeugdvoetbal;

-              de heer ************, wonende te ************, ************, postcode ************, geboren te ************op ************ in de functie van voorzitter afdelingsbestuur Zondagvoetbal senioren;

-              de heer ************, wonende te ************, ************, postcode ************, geboren te ************op ************ in de functie van vertegenwoordiger Stichting Onderhoud Sportterreinen V.D.O.;

-              de heer ************, wonende te ************, ************, postcode ************, geboren te ************ op ************ in de functie van vertegenwoordiger afdelingsbestuur Kantinezaken;

-              de heer ************, wonende te ************, ************, postcode ************, geboren te ************op ************ in de functie van voorzitter afdelingsbestuur zaalvoetbal;

 1. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd de onder 2 weergegeven situatie te beëindigen door te besluiten tot invoering van de vice-voorzittersfunctie en inschrijving van dit besluit in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
 2. Het algemeen bestuur bepaalt de door de vice-voorzitter te vervullen taken.
 3. De vereniging verplicht zich tot acceptatie van alle leden en begunstigers van de Voetbalvereniging Uithoorn en van de R.K. Voetbalvereniging V.D.O. beide gevestigd te Uithoorn, die op acht juni negentienhonderd vijfennegentig als zodanig stonden geregistreerd, mits zij aan hun financiële verplichtingen jegens de desbetreffende verenigingen hebben voldaan.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Uithoorn op de datum, in hoofd deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

w.g.: **************************************

 

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn een aantal stukken uit de statuten onleesbaar gemaakt. De originele statuten zijn in te zien bij het hoofdbestuur.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!