Huishoudelijk reglement - Legmeervogels

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Legmeervogels
Versie: maart 2020

 

Artikel 1 - Algemene bepalingen

1.1 De vereniging genaamd Legmeervogels, hierna te noemen "de vereniging", is bij notariële akte opgericht op 16 juni 1995 en is gevestigd te Uithoorn.

1.2 Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 16 juni 1995.

1.3 Met andere sport – en nevenactiviteiten, wordt bedoeld, de activiteiten, welke plaats vinden naast de normale trainings – en (oefen) – wedstrijd - programma’s die worden georganiseerd. Deze activiteiten zijn uitsluitend bestemd voor leden en donateurs. Per activiteit kan eventueel de mogelijkheid van introduce ’s bepaald worden.

1.4 Binnen de vereniging zijn de volgende afdelingen ‘sport‘ te onderscheiden: 

 • Handbal
 • Seniorenvoetbal zaterdag en zondag
 • Jeugdvoetbal zaterdag en zondag onder de 19
 • Zaalvoetbal

 

Artikel 2 - Leden

2.1 De vereniging bestaat uit:

 • senioren
 • jeugd
 • niet-spelende leden
 • leden van verdienste
 • ereleden

 

Artikel 3 - Leden van verdienste en ereleden

3.1 Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten ten opzichte van de vereniging op voordracht van het bestuur als zodanig door de Algemene Leden Vergadering zijn benoemd.

Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.

3.2 Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder Verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de Algemene Leden Vergadering met ten minste 2/3e der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben wel alle rechten van de leden.

 

Artikel 4 - Donateurs

4.1 De vereniging kent naast leden ook donateurs.

4.2 Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich ten opzichte van de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

4.3 Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of op grond van, de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

4.4 De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

4.5 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Artikel 5 - Het lidmaatschap

5.1 De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door of vanwege de secretaris te verstrekken aanmeldformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, evenals de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Deze gegevens zullen bewaard/opgeslagen worden volgens de geldende wet op de privacy.

Voor jeugdleden dient het formulier medeondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

5.2 De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldformulier te worden voldaan.

5.3 Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wenst te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB en NHV.

 

Artikel 6 - Aanneming van leden

6.1 Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door of vanwege de Welkomscommissie namens het bestuur genomen. De Welkomscommissie kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten. Alleen diegenen die voor de duur van hun lid maatschap ook lid zijn van de KNVB of NHV, kunnen lid zijn van de vereniging.

6.2 Als het bestuur niet tot toelating besluit, wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager onder vermelding van de reden voor niet-toelating.

6.3 Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 6.1 bepaalde.

6.4 het bestuur kan bepalen dat van nieuw toegetreden leden inschrijfgeld zal worden geheven, tot een maximum van € 15,-

 

Artikel 7 - Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

7.1 Bij toetreding als lid kunnen zij de statuten en het huishoudelijk reglement in zien op de website.

7.2 Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

7.3 Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.

7.4 Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

7.5 Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken. Over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

7.6 Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

7.7 Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. Zie artikel 16.

7.8 Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de KNVB.

7.9 Zij kunnen worden verplicht om met het vervullen van vrijwilligerstaken een bijdrage te leveren aan de vereniging.

 

Artikel 8 – Gedragsregels  

8.1 Roken.

De vereniging is rookvrij zowel in het clubhuis als op het buitenterrein (voor zowel tabak als e-sigaret of aanverwanten). Met een rookvrij sportterrein beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken.

8.2 Discriminatie.

De vereniging verafschuwt iedere vorm van discriminatie op het gebied van afkomst, religie, taal leeftijd en geslacht evenals het gebruik van geweld binnen als buiten de lijnen. De vereniging zal nadrukkelijk racisme en discriminatie op haar sportpark verbieden, op welk veld dan ook. 

De vereniging zal zich er maximaal voor inspannen dat aan eenieder die zich op het sportpark toch schuldig maakt aan racisme of discriminatie (tenminste) een sportparkverbod zal worden opgelegd.

8.3 Alcohol gebruik.

Zelf meegebrachte alcoholhoudende drank gebruiken in de kantine, kleedkamers of elders op het terrein van de vereniging is niet toegestaan. In de kantine gekochte alcoholhoudende drank is buiten de kantine alleen toegestaan op het daartoe bestemde terras. Geen alcohol onder de 18 jaar.

 

Artikel 9 - Straffen

9.1 In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

9.2 Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.

9.3 Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, (assistent-)scheidsrechter, (assistent-)trainer, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

9.4 Bij een beslissing als bedoeld in lid 9.3 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de Algemene Leden Vergadering met een aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

9.5 Het bestuur is bevoegd om een lid te schorsen. Als redenen voor schorsing komen slechts in aanmerking, wangedrag in woord en daad en het niet (tijdig) nakomen van geldelijk verplichtingen.

 

Artikel 10 - Clubkleuren

10.1 De kleuren van de vereniging zijn geel/blauw.

Er is voor de vereniging een tenue samengesteld, welke uniform, door de hele vereniging gebruikt moet worden. Dit tenue is uitsluitend te verkrijgen bij een door de vereniging aangewezen verkooporganisatie. Andere soorten worden niet toegestaan. Uitzondering hierop is het tenue van de doelverdediger.

10.2 Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

 1. Shirt: geel met blauwe boord
 2. Broek: blauw
 3. Kousen: geel

 

Artikel 11 - Bestuur

11.1 Het (Hoofd) Bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, die door de Algemene Leden Vergadering in functie worden benoemd.

11.2 Onder het Bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het Huishoudelijk Reglement of in andere reglementen:

 1. De algemene leiding van zaken;
 2. De uitvoering van de door de Algemene Leden Vergadering genomen besluiten;
 3. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
 4. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

11.3 Het bestuur vergadert ten minste achtmaal per jaar volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur dat wensen.

11.4 Een oproep voor een vergadering dient minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

11.5 Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Als bij een stemming over zaken de stemmen staken, zijn de volgende scenario’s mogelijk:

 1. Is er geen besluit genomen, dan wordt het voorstel aangehouden. In een volgende vergadering kan het voorstel opnieuw in stemming worden gebracht. Misschien hebben sommige deelnemers in de aanhoudingstijd hun standpunt gewijzigd. Of het voorstel wordt tijdens de vergadering zodanig aangepast zodat er wel een meerderheid te vinden is.
 2. Indien noodzakelijk, is de stem van de voorzitter doorslaggevend wanneer er geen overeenstemming is.

In de meeste gevallen zal de voorzitter aangeven welk van deze scenario's van toepassing is.

Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Als bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

 

Artikel 12 - Het dagelijks bestuur

12.1 De voorzitter, vice voorzitter, secretaris, penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

12.2 Taken van de voorzitter:

 1. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
 2. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een  ander bestuurslid heeft overgedragen.

12.3 Taken van de vice voorzitter:

De vice voorzitter heeft a priori niet een vastgelegde taak binnen het bestuur. Hij of zij kan de voorzitter als diens rechterhand ondersteunen. De vicevoorzitter assisteert en vervangt, indien nodig, de voorzitter bij de algemene leiding en de verenigingstaken.

12.4 Taken van de secretaris:

 1. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren;
 2. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
 3. Zorgt voor het bijeenroepen van bestuursvergaderingen;
 4. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
 5. Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden, leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.

12.5 Taken van de penningmeester:

 1. Beheert de gelden van de vereniging;
 2. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde uitgaven;
 3. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 4. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerdergenoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken, te bewaren;
 5. Brengt in de Algemene Leden Vergadering verslag uit van de financiële toestand; daarbij overlegt hij aan de Algemene Leden Vergadering de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

 

Artikel 13 - Bestuursverkiezing

13.1 Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. Dit geschiedt volgens een door het bestuur te maken rooster.

13.2 De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient ook de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

13.3 Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door ten minste vijf stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 

Artikel 14 - Kascommissie

14.1 Volgens, in overeenstemming met artikel 15 van de statuten, worden door de Algemene Leden Vergadering de leden van de kascommissie benoemd.

14.2 De kascommissie bestaat  uit  minimaal  twee  leden die geen deel uitmaken van het hoofdbestuur. Daarnaast zal er een plaatsvervangend commissielid worden benoemd.

14.3 De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden ten minste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

14.4 Als de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de Algemene Leden Vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

 

Artikel 15 - Overige commissies

15.1 Met uitzondering van de Algemene Leden Vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen in Artikel 10 lid 1 genoemde commissies vallen in het bestuur.

15.2 Er zijn in principe 4 vaste commissies, te weten:

 1. Sponsorcommissie
 2. Technische Commissie
 3. Scheidsrechterscommissie
 4. Contributiecommissie

15.3 De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, met uitzondering van tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.

15.4 Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd.

15.5 Elke commissie rapporteert ten minste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.

15.6 Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

15.7 Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

15.8 Het bestuur is bevoegd tot de instelling van andere commissies.

 

Artikel 16 - Contributie

16.1 De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de Algemene Leden Vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

16.2 De jaarlijkse contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Waarbij onderscheid wordt gemaakt voor:

 1. Spelende leden (in verschillende leeftijdscategorieën)
 2. Niet spelende leden
 3. Donateurs.

Leiders/coaches dienen lid van de vereniging te zijn.

16.3 De betalingsregeling van de contributie is als volgt:

 1. Betalingsregelingen worden niet meer afgesproken met team Incasso.
 2. Indien je gespreid wil betalen, moet voor 15 juni het machtigingsformulier aangeleverd zijn.
 3. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld in een Algemene Leden Vergadering.
 4. De contributie voor (zaal-) voetbal wordt dan in drie termijnen aan het begin van het seizoen van je rekening afgeschreven. Voor handbal is dit in eveneens 3 termijnen.
 5. De incasso vindt plaats eind juli, eind augustus en eind september.
 6. Legmeervogels blijft het ‘Niet betalen=niet spelen’ beleid hanteren. Voor meer informatie hierover: zie https://www.legmeervogels.nl/1185/contributie/
 7. Gele en rode kaarten vallen ook onder dit beleid. Deze dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

16.4 Bij het uitblijven van betaling kan het bestuur besluiten om de inning in handen te geven van een incassobureau. Alle daarmee gemoeide kosten alsmede de achterstallige contributie en de opgelegde administratiekosten, komen voor rekening van het desbetreffende lid. Bij het uitblijven van betaling is het bestuur bevoegd het desbetreffende lid uit te sluiten van verenigingsactiviteiten.

16.5 Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

16.6 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. De penningmeester is bevoegd om hiervan af te wijken en doet daarvan melding aan het bestuur.

 

Artikel 17 - Gebouwen van de vereniging

17.1 Onderhoud van de accommodatie wordt gecoördineerd via de Stichting Sportvoorziening Randhoorn Legmeervogels. De investeringen, m.b.t. klein en groot onderhoud en renovatie van zowel accommodatie als sportvelden zullen vooraf worden aangemeld.

17.2 De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

17.3 Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

17.4 Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

 

Artikel 18 - Wedstrijden

18.1 De spelers zullen op een door het (afdelings)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht ten minste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.

18.2 Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider. De leider is de eerstverantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het (afdelings)bestuur.

18.3 Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de door het bestuur voorgeschreven kleding te verschijnen. Zie artikel 10.

18.4 De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.

18.5 Het (afdelings)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.

 

Artikel 19 - Aansprakelijkheid van de leden

19.1 Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, als en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

19.2 Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 20 – De website

20.1 De vereniging onderhoudt een website onder domeinnaam www.Legmeervogels.nl.

20.2 De website valt onder de verantwoordelijkheid van de Communicatie Commissie. De secretaris is bevoegd geplaatste artikelen aan te passen of te verwijderen indien inhoud en strekking het belang van de vereniging schaden.

 

Artikel 21 - Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

  

Artikel 22 - Wijziging van het huishoudelijk reglement

22.1 Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Leden Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 14 dagen bedragen.

22.2 Ten minste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement ten minste 14 dagen voor de vergadering op de website gepubliceerd.

22.3 Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft ten minste 2/3e van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Artikel 23 - Slotbepalingen

23.1 Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

23.2 Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van de tekst op de website van de vereniging.

23.3 In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van de vereniging de dato 7 mei 2020.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!